ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 487/QĐ-UBND
 Ninh Bình, ngày 27  tháng  9  năm 2016

                

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính

được chuẩn hóa  thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh; thẩm quyền giải quyết của các các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ngày 19/6/2015;

        Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

       Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

        Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, thẩm quyền giải quyết các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tại Phụ lục I; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại phụ lục II; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại phụ lục III của Quyết định này.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, VP10, VP7.

    MT11/2016/KSTTHC

          KT. CHỦ TỊCH

           PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

       Tống Quang Thìn

 

 

 

      * File đính kèm: Quyết định 487/QĐ-UBND ngày 27/9/2016.doc

                               Danh mục thủ tục hành chính.doc

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 162
  • Tất cả: 923

THANH TRA TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: 33 Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.144  Fax: 02293.871.144
Email: thanhtra@ninhbinh.gov.vn