Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Tiếp tục phấn đấu xây dựng ngành Thanh tra Ninh Bình trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ hai, 22/11/2021

Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số: 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt - là tổ chức tiền thân của ngành Thanh tra Việt Nam ngày nay. 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Thanh tra từng bước xây dựng, trưởng thành và ngày càng phát triển, gắn liền với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao ban triển khai công tác thực hiện các nhiệm vụ. Ảnh: Minh Quang

Cùng với sự phát triển của ngành Thanh tra cả nước, Thanh tra tỉnh Ninh Bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong từng giai đoạn, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Từ sau ngày tái lập tỉnh (4/1992) đến nay, đặc biệt là những năm gần đây, Thanh tra tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt những kết quả to lớn, toàn diện, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Nhận thức rõ vai trò, chức năng thiết yếu của mình trong công tác quản lý Nhà nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Thanh tra Ninh Bình luôn xác định công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

Trong những năm qua, công tác thanh tra của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng năm, thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức tiến hành hoạt động thanh tra theo kế hoạch đề ra. 

Do vậy, các cuộc thanh tra các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và định hướng công tác. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cả trong công tác ban hành các chế độ, chính sách, quy phạm pháp luật. 

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 2.091 cuộc thanh tra, kiểm tra (417 cuộc thanh tra hành chính, 1.674 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện vi phạm số tiền là 136,5 tỷ đồng và 166,8 ha đất, trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước là 79,9 tỷ đồng và 81 ha đất, kiến nghị xử lý khác 47,3 tỷ đồng và 85,8 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 27,03 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 305 tập thể và 446 cá nhân. 

Từ đầu năm 2021 đến nay, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã thực hiện 581 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 91% kế hoạch đối với 1.579 tổ chức, cá nhân. Đã phát hiện vi phạm số tiền hơn 33 tỷ đồng và 33.622 m2 đất, trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 30 tỷ đồng và 109m2 đất, kiến nghị xử lý khác hơn 3 tỷ đồng và 33.513 m2 đất; xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 5.125 triệu đồng. 

Thanh tra tỉnh đã tiến hành 6 cuộc thanh tra về các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý đầu tư xây dựng; công tác quản lý tài chính; thanh tra trách nhiệm và đến hết tháng 10/2021 đã kết thúc 4 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền hơn 14,5 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước là hơn 13,4 tỷ đồng và hiện đã thu hồi được 6.707 triệu đồng. 

Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được thanh tra khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm và tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh và nhất là ngành thanh tra đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song, số lượt công dân đến các trụ sở tiếp dân và số lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa có chiều hướng giảm. 

Trước tình hình đó, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư của công dân, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Chủ động xây dựng các phương án tổ chức đón tiếp, vận động, thuyết phục những công dân có các khiếu kiện phức tạp, đông người vượt cấp lên Trung ương trở về địa phương. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta đã có những chuyển biến tích cực, số lượng đoàn đông người giảm. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài nhiều năm qua đã được giải quyết dứt điểm. 

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan Nhà nước đã tiếp 3.049 lượt công dân (tăng 1% so với cùng kỳ năm trước), với 23 lượt đoàn đông người (5 người trở lên) giảm 66% so với cùng kỳ; tiếp nhận, xử lý 2.143 đơn (giảm 0,9% so với cùng kỳ), trong đó có 1.248 đơn thuộc thẩm quyền của các cơ quan Nhà nước, gồm: khiếu nại: 54 đơn tố cáo: 44 đơn; kiến nghị, phản ánh: 1.150 đơn. Các cơ quan Nhà nước đã giải quyết 90/98 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 91%. 

Qua công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thời gian qua có thể nhận thấy, một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức tới công tác này, thời gian giải quyết đơn thư của công dân một số nơi còn chậm so với quy định; việc tổ chức thực hiện kết luận tố cáo có vụ việc còn chưa kiên quyết, nhất là việc xử lý, khắc phục những vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng… dẫn đến công dân còn tiếp tục khiếu kiện. 

Đặc biệt có những vụ việc mới phát sinh, chưa được xử lý, giải quyết kịp thời ở cơ sở làm cho công dân kiến nghị, phản ánh nhiều lần. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, khắc phục được nhiều hạn chế, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, sử dụng các nguồn lực, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 

Chỉ tính trong năm 2021, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 14 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai đầy đủ, đúng nguyên tắc theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn… 

Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua thanh tra, ngành thanh tra đã có những đóng góp tích cực, kiến nghị chấn chỉnh kịp thời trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán, quản lý sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước về mua sắm tài sản, phương tiện, đầu tư xây dựng trụ sở, nhà ở công vụ và các công trình phúc lợi xã hội… 

Với những đóng góp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, ngành Thanh tra Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng với nhiều danh hiệu cao quý. Với những đóng góp và thành tích đã đạt được Thanh tra tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba (trong các năm 2000, 2005 và năm 2010); Năm 2020 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và nhiều bằng khen của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thanh tra Chính phủ đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho nhiều cá nhân có nhiều đóng góp "vì sự nghiệp thanh tra"; nhiều đồng chí cán bộ thanh tra được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng thanh tra Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra. 

Trong thời gian tới, đại dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Thực hiện Nghị quyết 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung đánh giá kết quả đã đạt được của năm 2021 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, ngành thanh tra tập trung bám sát các nhiệm vụ của tỉnh, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tiếp tục phấn đấu xây dựng ngành Thanh tra Ninh Bình trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp, Thanh tra tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra ngày càng trong sạch vững mạnh, có phẩm chất, đạo đức tốt và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giỏi. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa những vi phạm, tiêu cực trong lực lượng thanh tra. 

Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII) và Quy định số 37-QĐ/ TW về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Đồng thời, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quy hoạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cải cách hành chính… cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, giám sát, góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong hoạt động thanh tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch thanh tra hàng năm, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với thực tiễn. 

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chú trọng thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. 

Tập trung rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để phối hợp với các ngành, các cấp làm tốt công tác tuyên truyền. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan Trung ương, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Tranh thủ sự hướng dẫn, giúp đỡ của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan Trung ương để hướng dẫn các địa phương, đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp còn tồn đọng kéo dài, nhất là các vụ việc có đông người tham gia. Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, tổ chức thực hiện việc công khai đầy đủ thủ tục hành chính theo đúng quy định. 

Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phấn đấu đến năm 2025, chỉ số PCI của tỉnh Ninh Bình nằm trong top 20 tỉnh, thành phố cao nhất của cả nước…. 

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành thanh tra là dịp để mỗi cán bộ, công chức làm công tác thanh tra thêm tự hào với truyền thống vẻ vang, đồng thời xác định động cơ trách nhiệm để nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trước mắt là thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992-1/4/2022).

Đặng Xuân Nguyên
(TUV, Chánh Thanh tra tỉnh)

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
65918

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 279

Hôm qua: 93