Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Thủ tục hành chính
Quyết định công bố Danh mục tthc/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-xu-ly-don-tiep-cong-dan-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-10.html
Quyết định công bố Danh mục tthc/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc/qd-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinh-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-9.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-khieu-nai-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-tinh-ninh-binh-8.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-khieu-nai-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-tinh-ninh-binh-7.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/linh-vuc-phong-chong-tham-nhung-6.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/mau-don-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-tiep-cong-dan-5.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-4.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/quy-trinh-giai-quyet-to-cao-3.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/quy-trinh-tiep-cong-dan-2.html
Thanh tra tthc/thanh-tra/quy-trinh-tiep-nhan-don-thu-1.html
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
176104

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 67

Hôm qua: 463