Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy Khác van-ban/van-ban-phap-quy/vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-152022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-98.html
Văn bản pháp quy Khác van-ban/van-ban-phap-quy/vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-142022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-97.html
Văn bản pháp quy Nghị định van-ban/van-ban-phap-quy/vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-552021nd-cp-ngay-242021-cua-chinh-phu-52.html
Văn bản pháp quy Nghị định van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-so-302020nd-cp-ngay-0532020-13.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-giai-quyet-to-cao-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-thanh-tra-chinh-phu-12.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-doan-thanh-tra-11.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-cua-tong-thanh-tra-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-trong-nganh-thanh-tra-10.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/ve-viec-ban-hanh-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-thanh-tra-9.html
Luật thanh tra
Văn bản pháp quy Khác van-ban/van-ban-phap-quy/luat-thanh-tra-6.html
Văn bản pháp quy Nghị định van-ban/van-ban-phap-quy/quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thanh-tra-8.html
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
176109

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 72

Hôm qua: 463