Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Văn bản
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong-120.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-vv-cong-bo-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-quy-iii-va-9-thang-dau-nam-2023-119.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-712023nd-cp-ngay-2092023-cua-chinh-phu-118.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/ban-hanh-quy-dinh-cap-nhat-khai-thac-va-quan-ly-co-so-du-lieu-chuyen-nganh-noi-vu-117.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-quyet-dinh-so-1121qd-ttg-ngay-2592023-cua-thu-tuong-chinh-phu-116.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-825cd-ttg-ngay-1592023-cua-thu-tuong-chinh-phu-115.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-cac-co-quan-nganh-doc-dong-tren-dia-ban-tinh-114.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-dich-vu-cung-cap-thong-tin-truc-tuyen-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-113.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-ra-soat-de-xuat-danh-muc-dvc-truc-tuyen-toan-trinh-dvc-truc-tuyen-mot-phan-112.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-ra-soat-de-xuat-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-111.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-ve-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-den-nam-2023-tam-nhin-den-nam-2050-110.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-562023nd-cp-ngay-2472023-cua-chinh-phu-109.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-thanh-ly-tai-san-dung-cu-cua-co-quan-thanh-tra-tinh-108.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-482023nd-cp-ngay-1772023-cua-chinh-phu-107.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-106.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-072023tt-btttt-ngay-3062023-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-105.html
Luật Thanh tra năm 2022
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/luat-thanh-tra-nam-2022-104.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-432023nd-cp-ngay-3062023-cua-chinh-phu-103.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-dau-gia-tai-san-102.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-thong-tu-so-102023tt-bnv-ngay-2662023-cua-bo-noi-vu-101.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-102023tt-bkhcn-ngay-0162023-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-100.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-142022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-99.html
Văn bản pháp quy Khác van-ban/van-ban-phap-quy/vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-152022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-98.html
Văn bản pháp quy Khác van-ban/van-ban-phap-quy/vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-142022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-97.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-huong-ung-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-lien-quan-den-quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-95.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/ket-luan-cua-pho-thu-tuong-chinh-phu-vu-duc-dam-tai-hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-ve-thuc-day-thuc-hien-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2022-2025-tam-nhin-den-nam-2030-94.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-pho-cap-bo-nhan-dien-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-1010-93.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/pho-bien-phap-luat-moi-duoc-quoc-hoi-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-3-92.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-ve-ngay-truyen-thong-thanh-tra-viet-nam-91.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022-90.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-thong-tu-so-072022tt-btttt-ngay-3062022-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-89.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-thong-tu-so-072022tt-btttt-ngay-3062022-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-88.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-xe-o-to-toyota-altis-05-cho-ngoi-bien-kiem-soat-35a-1549-87.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-xe-o-to-35a-1549-86.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-vv-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-85.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-tiep-cong-dan-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-84.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-xu-ly-don-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-83.html
Văn bản điều hành Kế hoạch van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2022-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ky-cuong-trach-nhiem-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-82.html
Văn bản điều hành Nghị định van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-to-chuc-thuc-hien-nghi-dinh-so-1182021nd-cp-ngay-23122021-va-nghi-dinh-so-1202021nd-cp-ngay-24122021cua-chinh-phu-81.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-012022tt-btttt-ngay-17022022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-80.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-thong-tu-so-22022tt-bnv-ngay-29012022-cua-bo-noi-vu-79.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-tuyen-truyen-ky-niem-120-nam-ngay-sinh-dong-chi-nguyen-phong-sac-78.html
Văn bản điều hành Kế hoạch van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-phong-chong-dich-benh-ung-pho-voi-bien-the-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-77.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-nghi-quyet-cua-chinh-phu-ve-day-manh-phan-cap-phan-quyen-trong-quan-ly-nha-nuoc-76.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-ve-viec-nghi-tet-am-lich-va-quoc-khanh-trong-nam-2022-75.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/qd-vv-thanh-lap-to-cong-tac-giup-viec-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-tinh-ninh-binh-74.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-to-chuc-don-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022-73.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-nam-2021-72.html
Văn bản điều hành Kế hoạch van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-nam-2022-71.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-tu-quy-dinh-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-trong-nganh-thanh-tra-va-can-bo-cong-chuc-lam-cong-tac-tiep-cong-dan-70.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung-69.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-tu-quy-dinh-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-doan-thanh-tra-va-trinh-tu-thu-tuc-tien-hanh-mot-cuoc-thanh-tra-67.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-phe-duyet-danh-sach-ke-khai-cong-khai-tai-san-thu-nhap-bo-sung-va-hang-nam-nam-2021-66.html
Văn bản điều hành Chỉ thị van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-chi-thi-so-28ct-ttg-ngay-26102021-cua-thu-tuong-chinh-phu-65.html
Văn bản điều hành Hướng dẫn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-thong-tu-so-032021tt-ttcp-ngay-3092021-cua-thanh-tra-chinh-phu-64.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-va-thoi-han-dinh-ky-chuyen-doi-cong-tac-tai-thanh-tra-chinh-phu-va-vi-tri-cong-tac-trong-linh-vuc-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-phong-chong-tham-nhung-tai-chinh-quyen-dia-phuong-68.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-cuoc-thi-truc-tuyen-toan-quoc-tim-hieu-luat-canh-sat-bien-viet-nam--63.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-1063cd-ttg-van-ban-so-5312vpcp-kgvx-van-ban-so-5258vpcp-kgvx-ve-phong-chong-dich-covid-19-62.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/quy-dinh-che-do-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-va-bo-phan-mot-cua-cap-huyen-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-61.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-mot-so-noi-dung-duoc-quy-dinh-tai-nghi-quyet-so-48nq-cp-va-nghi-quyet-so-58nq-cp-cua-chinh-phu-ve-che-do-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-60.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-thong-tu-so-032021tt-bnv-ngay-2962021-cua-bo-noi-vu-59.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thong-tu-so-062021tt-bxd-ngay-3062021-cua-bo-xay-dung-58.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-vv-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-trong-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-57.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-tu-quy-dinh-yeu-cau-ki-thuat-doi-voi-du-lieu-thong-tin-vao-cua-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe-56.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-moi-so-03-05-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-55.html
Văn bản điều hành Nghị định van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-632021nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-hivaids-54.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-thong-tu-so-032021tt-btttt-ngay-2562021-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-53.html
Văn bản pháp quy Nghị định van-ban/van-ban-phap-quy/vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-552021nd-cp-ngay-242021-cua-chinh-phu-52.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/loi-keu-goi-toan-dan-tham-gia-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-ke-hoach-van-dong-toan-dan-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh-nam-2021-51.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-nam-2020-50.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-nam-2020-49.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-vv-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-trong-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-48.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-tiep-tuc-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-tai-co-so-san-xuat-kinh-doanh-khu-cum-cong-nghiep-47.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung-46.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-tthc-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-43.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-phong-chong-tham-nhung-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-42.html
Văn bản điều hành Hướng dẫn van-ban/van-ban-dieu-hanh/huong-dan-to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-van-nghe-tuyen-truyen-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-41.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-kinh-doanh-bao-hiem-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-tai-chinh-40.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-day-manh-khai-bao-y-te-dien-tu-phuc-vu-phong-chong-dich-benh-covid-19-bang-ma-qr-39.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-tiep-tuc-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-38.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-tuyen-truyen-ung-dung-cntt-phong-chong-dich-benh-covid-19-37.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-huong-dan-vi-tri-viec-lam-va-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-36.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1062020nd-cp-ngay-1092020-cua-chinh-phu-ve-vi-tri-viec-lam-va-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-35.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-huong-dan-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-34.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-huong-dan-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-33.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-622020nd-cp-nghi-dinh-so-1062020nd-cp-va-van-ban-so-188vpcp-tccv-32.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-huong-dan-cong-tac-ke-toan-khi-thuc-hien-chuyen-doi-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-cong-ty-co-phan-31.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-thuc-hien-thong-tu-so-262021tt-btc-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-30.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-phong-chong-tham-nhung-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-tinh-ninh-binh-29.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-28.html
Văn bản điều hành Khác van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-tu-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-trong-nganh-thanh-tra-va-can-bo-cong-chuc-lam-cong-tac-tiep-dan-27.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-gio-lam-viec-mua-he-26.html
Văn bản điều hành Nghị định van-ban/van-ban-dieu-hanh/nghi-dinh-ve-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-trong-co-quan-to-chuc-don-vi-25.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/thanh-tra-tinh-day-manh-cong-tac-cchc-nam-2021-24.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-28tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-23.html
Văn bản điều hành Kế hoạch van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-thuc-hien-so-hoa-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-con-hieu-luc-trong-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2020-2025-21.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1432020nd-cp-ngay-10122020-cua-chinh-phu-19.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong-18.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-thuc-hien-nghi-dinh-so-902020nd-cp-ngay-2682020-17.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-thuc-hien-nghi-dinh-so-1322qd-ttg-ngay-3182020-cua-thu-tuong-chinh-phu-15.html
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-300tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-14.html
Văn bản pháp quy Nghị định van-ban/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-so-302020nd-cp-ngay-0532020-13.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-giai-quyet-to-cao-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-thanh-tra-chinh-phu-12.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-doan-thanh-tra-11.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-cua-tong-thanh-tra-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-trong-nganh-thanh-tra-10.html
Văn bản pháp quy Quyết định van-ban/van-ban-phap-quy/ve-viec-ban-hanh-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-thanh-tra-9.html
Luật thanh tra
Văn bản pháp quy Khác van-ban/van-ban-phap-quy/luat-thanh-tra-6.html
Giờ làm việc mùa hè
Văn bản điều hành Công văn van-ban/van-ban-dieu-hanh/gio-lam-viec-mua-he-5.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/ve-viec-cu-cong-chuc-du-thi-nang-ngach-tu-ttv-len-ttvc-2.html
Văn bản điều hành Kế hoạch van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-dao-tao-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-nghiep-vu-quan-ly-nha-nuoc-va-nghiep-vu-thanh-tra-danh-cho-thanh-tra-vien-thanh-tra-vien-chinh-nganh-thanh-tra-nam-dinh-giai-doan-2019-2020-1.html
Văn bản pháp quy Nghị định van-ban/van-ban-phap-quy/quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thanh-tra-8.html
Văn bản điều hành Quyết định van-ban/van-ban-dieu-hanh/quyet-dinh-so-102020qd-ubnd-ngay-0342020-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-tiep-nhan-xu-ly-phat-hanh-va-quan-ly-van-ban-dien-tu-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-tren-truc-lien-thong-van-ban-3.html
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
241750

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 183

Hôm qua: 462