Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Văn bản
Văn bản điều hành Khác bao-cao-cong-tac-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-6-thang-dau-nam-va-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2024-Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
Văn bản điều hành Nghị định nghi-dinh-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-quan-ly-gia-Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá
Văn bản pháp quy Nghị định nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-gia-Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Giá
Văn bản điều hành Khác ve-viec-tiep-nhan-truc-tuyen-ho-so-tthc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-uy-ban-dan-toc-Về việc tiếp nhận trực tuyến hồ sơ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-dinh-ve-tham-quyen-noi-dung-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-phap-luat-ve-thanh-tra-tiep-cong-dan-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung-Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-dinh-viec-lap-quan-ly-ho-so-thanh-tra-ho-so-giai-quyet-khieu-nai-ho-so-giai-quyet-to-cao-Thông tư Quy định việc lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo
Văn bản pháp quy Nghị định nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-gia-ve-tham-dinh-gia-Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
Văn bản điều hành Công văn cong-van-trien-khai-hoat-dong-huong-ung-ngay-the-gioi-phong-chong-mua-ban-nguoi-va-ngay-toan-dan-phong-chong-mua-ban-nguoi-307-Công văn triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”
Văn bản điều hành Kế hoạch ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-va-nghi-dinh-so-762023nd-cp-ngay-01-thang-11-nam-2023-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Khác trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-442024nd-cp-ngay-24-thang-4-nam-2024-cua-chinh-phu-Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2024 của Chính Phủ
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-ban-hanh-ke-hoach-tiem-chung-mo-rong-nam-2024-Quyết định ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2024
Văn bản điều hành Khác nghi-quyet-sua-doi-khoan-2-va-bai-bo-khoan-5-dieu-1-nghi-quyet-so-1042023nq-hdnd-ngay-12-thang-7-nam-2023-cua-hoi-dong-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ve-viec-quyet-dinh-muc-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-tu-nam-hoc-2023-2024-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Nghị quyết sửa đổi khoản 2 và bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 104/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Nghị định nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-phu-luc-cua-nghi-dinh-so-942016nd-cp-ngay-01-thang-7-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thong-ke-va-nghi-dinh-so-942022nd-cp-ngay-07-thang-11-nam-2022-cua-chinh-phu-quy-dinh-noi-dung-chi-tieu-thong-ke-thuoc-he-thong-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-va-quy-trinh-bien-soan-chi-tieu-tong-san-pham-trong-nuoc-chi-tieu-tong-san-pham-tren-dia-ban-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chi tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-trien-khai-quyet-dinh-so-505qd-ttg-ngay-2242022-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-nam-2024-Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024
Văn bản điều hành Kế hoạch ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-32-cttw-ngay-1042024-cua-ban-bi-thu-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-chong-khai-thac-thuy-san-bat-hop-phap-khong-bao-cao-khong-theo-quy-dinh-va-phat-trien-ben-vung-nganh-thuy-san-Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
Văn bản điều hành Nghị định nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-342016nd-cp-ngay-14-thang-5-nam-2016-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-va-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-da-duoc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-theo-nghi-dinh-so-1542020nd-cp-ngay-31-thang-12-nam-2020-cua-chinh-phu-Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ
Văn bản điều hành Kế hoạch trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-so-131-qdtw-ngay-27102023-cua-bo-chinh-tri-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-va-trong-hoat-dong-thanh-tra-kiem-toan-Triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Văn bản điều hành Quyết định ve-viec-cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-linh-vuc-qlnn-cua-van-phong-chinh-phu-trong-thoi-ky-2019-2023-về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực QLNN của văn phòng chính phủ trong thời kỳ 2019-2023
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-quy-dinh-ve-mau-the-thanh-tra-va-viec-cap-quan-ly-su-dung-the-thanh-tra-Thông tư Quy quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng thẻ Thanh tra
Văn bản điều hành Khác quy-dinh-ve-quan-ly-va-su-dung-cac-chi-phi-trong-lua-chon-nha-thau-nha-dau-tu-tren-he-thong-mang-dau-thau-quoc-gia-Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Văn bản điều hành Quyết định cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-thuoc-linh-vuc-qlnn-ve-cong-tac-dan-van-do-uy-ban-dan-toc-tham-muu-ban-hanh-nhiem-ky-2019-2023-Công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực QLNN về công tác dân vận do Uỷ bản Dân tộc tham mưu, ban hành nhiệm kỳ 2019-2023
Văn bản điều hành Quyết định cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023-Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nam-2024-tai-thanh-tra-tinh-ninh-binh-QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tại Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-Quyết định công bố danh mục văn bản Quy phạm pháp luật
Văn bản điều hành Khác quy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
Văn bản điều hành Nghị định quy-dinh-ve-co-quan-thuc-hien-chuc-nang-thanh-tra-chuyen-nganh-va-hoat-dong-cua-co-quan-duoc-giao-thuc-hien-chuc-nang-thanh-tra-chuyen-nganh-Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Luật Thanh tra năm 2022
Văn bản điều hành Khác luat-thanh-tra-nam-2022-Luật Thanh tra năm 2022
Văn bản điều hành Khác ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-thi-hanh-ky-luat-dang-va-trong-hoat-dong-thanh-tra-kiem-toan-về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Văn bản điều hành Khác quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-thanh-ly-tai-san-dung-cu-cua-co-quan-thanh-tra-tinh-QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Thanh lý tài sản, dụng cụ của cơ quan Thanh tra tỉnh
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-482023nd-cp-ngay-1772023-cua-chinh-phu-V/v thực hiện Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-432023nd-cp-ngay-3062023-cua-chinh-phu-V/v triển khai thực hiện Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-thong-tu-so-102023tt-bnv-ngay-2662023-cua-bo-noi-vu-V/v thực hiện Thông tư số 10/2023/TT-BNV ngày 26/6/2023 của Bộ Nội vụ.
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-562023nd-cp-ngay-2472023-cua-chinh-phu-V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-102023tt-bkhcn-ngay-0162023-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Văn bản pháp quy Khác vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-152022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Văn bản điều hành Công văn vv-huong-ung-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-lien-quan-den-quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-v/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến " tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-142022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản pháp quy Khác vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-142022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Văn bản điều hành Khác ket-luan-cua-pho-thu-tuong-chinh-phu-vu-duc-dam-tai-hoi-nghi-giao-ban-truc-tuyen-ve-thuc-day-thuc-hien-de-an-phat-trien-ung-dung-du-lieu-ve-dan-cu-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-phuc-vu-chuyen-doi-so-quoc-gia-giai-doan-2022-2025-tam-nhin-den-nam-2030-Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến về thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Văn bản điều hành Quyết định pho-bien-phap-luat-moi-duoc-quoc-hoi-khoa-xv-thong-qua-tai-ky-hop-thu-3-Phổ biến pháp luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-ve-ngay-truyen-thong-thanh-tra-viet-nam-QUYẾT ĐỊNH Về Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam
Văn bản điều hành Khác ke-hoach-trien-khai-bo-chi-so-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-ddci-thuoc-tinh-ninh-binh-nam-2022-Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2022
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-thong-tu-so-072022tt-btttt-ngay-3062022-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-thong-tu-so-072022tt-btttt-ngay-3062022-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản điều hành Khác thong-bao-vv-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-Thông báo V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-tiep-cong-dan-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-xu-ly-don-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
Văn bản điều hành Kế hoạch ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2022-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ky-cuong-trach-nhiem-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-KẾ HOẠCH Thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-012022tt-btttt-ngay-17022022-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT ngày 17/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-thong-tu-so-22022tt-bnv-ngay-29012022-cua-bo-noi-vu-V/v thực hiện Thông tư số 2/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ.
Văn bản điều hành Kế hoạch ke-hoach-phong-chong-dich-benh-ung-pho-voi-bien-the-moi-omicron-cua-vi-rut-sars-cov-2-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ứng phó với biến thể mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Công văn thong-bao-ve-viec-nghi-tet-am-lich-va-quoc-khanh-trong-nam-2022-Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022
Văn bản điều hành Quyết định qd-vv-thanh-lap-to-cong-tac-giup-viec-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-tinh-ninh-binh-QĐ v/v Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Kế hoạch ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-ky-niem-cac-ngay-le-lon-va-su-kien-lich-su-quan-trong-trong-nam-2022-Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-nghi-quyet-cua-chinh-phu-ve-day-manh-phan-cap-phan-quyen-trong-quan-ly-nha-nuoc-V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
Văn bản điều hành Công văn vv-to-chuc-don-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022-V/v tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Văn bản điều hành Quyết định vv-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-nam-2021-V/v Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021
Văn bản điều hành Nghị định vv-to-chuc-thuc-hien-nghi-dinh-so-1182021nd-cp-ngay-23122021-va-nghi-dinh-so-1202021nd-cp-ngay-24122021cua-chinh-phu-V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 và Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021của Chính phủ.
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-phe-duyet-danh-sach-ke-khai-cong-khai-tai-san-thu-nhap-bo-sung-va-hang-nam-nam-2021-Quyết định phê duyệt danh sách kê khai, công khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm năm 2021
Văn bản điều hành Chỉ thị vv-thuc-hien-chi-thi-so-28ct-ttg-ngay-26102021-cua-thu-tuong-chinh-phu-V/v thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-dinh-ve-to-chuc-hoat-dong-cua-doan-thanh-tra-va-trinh-tu-thu-tuc-tien-hanh-mot-cuoc-thanh-tra-Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-danh-muc-va-thoi-han-dinh-ky-chuyen-doi-cong-tac-tai-thanh-tra-chinh-phu-va-vi-tri-cong-tac-trong-linh-vuc-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-phong-chong-tham-nhung-tai-chinh-quyen-dia-phuong-Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.
Văn bản điều hành Hướng dẫn vv-thuc-hien-thong-tu-so-032021tt-ttcp-ngay-3092021-cua-thanh-tra-chinh-phu-V/v thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-1063cd-ttg-van-ban-so-5312vpcp-kgvx-van-ban-so-5258vpcp-kgvx-ve-phong-chong-dich-covid-19-V/v triển khai thực hiện Công điện 1063/CĐ-TTg; văn bản số 5312/VPCP-KGVX, văn bản số 5258/VPCP-KGVX về phòng, chống dịch Covid-19
Văn bản điều hành Khác quy-dinh-che-do-ho-tro-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-lam-viec-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-va-bo-phan-mot-cua-cap-huyen-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Công văn vv-mot-so-noi-dung-duoc-quy-dinh-tai-nghi-quyet-so-48nq-cp-va-nghi-quyet-so-58nq-cp-cua-chinh-phu-ve-che-do-dac-thu-trong-phong-chong-dich-covid-19-V/v một số nội dung được quy định tại Nghị quyết số 48/NQ-CP và Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19
Văn bản điều hành Quyết định vv-trien-khai-thong-tu-so-062021tt-bxd-ngay-3062021-cua-bo-xay-dung-V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng
Văn bản điều hành Nghị định vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-632021nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-phong-chong-nhiem-vi-rut-gay-ra-hoi-chung-suy-giam-mien-dich-mac-phai-o-nguoi-hivaids-V/v triển khai thực hiện Nghị định 63/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-thong-tu-so-032021tt-bnv-ngay-2962021-cua-bo-noi-vu-V/v thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-dinh-yeu-cau-ki-thuat-doi-voi-du-lieu-thong-tin-vao-cua-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe-Thông tư Quy định yêu cầu kĩ thuật đối với dữ liệu thông tin vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-moi-so-03-05-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-V/v triển khai thực hiện các Thông tư mới (số 03, 05) của Bộ Khoa học và Công nghệ
Văn bản điều hành Công văn vv-tuyen-truyen-ung-dung-cntt-phong-chong-dich-benh-covid-19-V/v tuyên truyền, ứng dụng CNTT phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Văn bản điều hành Khác loi-keu-goi-toan-dan-tham-gia-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-ke-hoach-van-dong-toan-dan-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19-tinh-ninh-binh-nam-2021-Lời kêu gọi " Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19"; Kế hoạch vận động toàn dân tham gia phòng chống dich Covid - 19 tỉnh Ninh Bình năm 2021
Văn bản điều hành Quyết định vv-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-nam-2020-V/v Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020
Văn bản điều hành Quyết định vv-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-nam-2020-V/v Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-vv-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-trong-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-thong-tu-so-032021tt-btttt-ngay-2562021-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-vv-ban-hanh-quy-che-van-hoa-cong-so-trong-cac-co-quan-don-vi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định v/v ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Công văn vv-tiep-tuc-tang-cuong-phong-chong-dich-covid-19-tai-co-so-san-xuat-kinh-doanh-khu-cum-cong-nghiep-V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp
Văn bản pháp quy Nghị định vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-552021nd-cp-ngay-242021-cua-chinh-phu-V/v thực hiện Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/2021 của Chính phủ
Văn bản điều hành Khác vv-day-manh-khai-bao-y-te-dien-tu-phuc-vu-phong-chong-dich-benh-covid-19-bang-ma-qr-V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng mã QR
Văn bản điều hành Công văn vv-tiep-tuc-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Văn bản điều hành Khác vv-huong-dan-cong-tac-ke-toan-khi-thuc-hien-chuyen-doi-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-cong-ty-co-phan-V/v Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Văn bản điều hành Công văn vv-trien-khai-mot-so-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-V/v triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Văn bản điều hành Hướng dẫn huong-dan-to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-van-nghe-tuyen-truyen-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Văn bản điều hành Quyết định qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-phong-chong-tham-nhung-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-tinh-ninh-binh-QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-622020nd-cp-nghi-dinh-so-1062020nd-cp-va-van-ban-so-188vpcp-tccv-V/v thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và Văn bản số 188/VPCP-TCCV
Văn bản điều hành Khác vv-huong-dan-vi-tri-viec-lam-va-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-V/v hướng dẫn vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Văn bản điều hành Công văn thong-bao-gio-lam-viec-mua-he-Thông báo Giờ làm việc mùa hè
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-thong-tu-so-262021tt-btc-cua-bo-truong-bo-tai-chinh-V/v thực hiện Thông tư số 26/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-bao-cao-dinh-ky-trong-linh-vuc-kinh-doanh-bao-hiem-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-bo-tai-chinh-Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung-Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-dinh-che-do-bao-cao-cong-tac-thanh-tra-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-va-phong-chong-tham-nhung-Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-dinh-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-trong-nganh-thanh-tra-va-can-bo-cong-chuc-lam-cong-tac-tiep-cong-dan-Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân
Văn bản điều hành Khác thong-tu-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-trong-nganh-thanh-tra-va-can-bo-cong-chuc-lam-cong-tac-tiep-dan-Thông Tư Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-phong-chong-tham-nhung-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-thanh-tra-chinh-phu-Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
Văn bản điều hành Công văn thanh-tra-tinh-day-manh-cong-tac-cchc-nam-2021-Thanh tra tỉnh đẩy mạnh công tác CCHC năm 2021
Văn bản điều hành Công văn vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-28tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 28/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19
Văn bản điều hành Khác vv-huong-dan-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-V/v hướng dẫn vị trí việc làm và biên chế công chức
Văn bản điều hành Kế hoạch ke-hoach-thuc-hien-so-hoa-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-con-hieu-luc-trong-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-giai-doan-2020-2025-Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025
Văn bản điều hành Công văn vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1432020nd-cp-ngay-10122020-cua-chinh-phu-V/v triển khai thực hiện Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ
Văn bản điều hành Nghị định nghi-dinh-ve-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-cua-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-trong-co-quan-to-chuc-don-vi-Nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức, đơn vị
Văn bản điều hành Công văn thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong-Thông báo giờ làm việc mùa đông
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-nghi-dinh-so-1062020nd-cp-ngay-1092020-cua-chinh-phu-ve-vi-tri-viec-lam-va-so-luong-nguoi-lam-viec-trong-don-vi-su-nghiep-cong-lap-V/v triển khai thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Văn bản điều hành Công văn ve-viec-thuc-hien-nghi-dinh-so-1322qd-ttg-ngay-3182020-cua-thu-tuong-chinh-phu-Về việc thực hiện Nghị định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản điều hành Công văn ve-viec-thuc-hien-nghi-dinh-so-902020nd-cp-ngay-2682020-Về việc thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020
Văn bản điều hành Công văn vv-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-thong-bao-so-300tb-vpcp-ve-phong-chong-dich-covid-19-V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19
Giờ làm việc mùa hè
Văn bản điều hành Công văn gio-lam-viec-mua-he-Giờ làm việc mùa hè
Văn bản pháp quy Nghị định nghi-dinh-so-302020nd-cp-ngay-0532020-Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-so-102020qd-ubnd-ngay-0342020-cua-ubnd-tinh-ninh-binh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-tiep-nhan-xu-ly-phat-hanh-va-quan-ly-van-ban-dien-tu-trong-hoat-dong-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-tinh-ninh-binh-tren-truc-lien-thong-van-ban-Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phát hành và quản lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình trên Trục liên thông văn bản
Văn bản điều hành Quyết định quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-tthc-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-Quyết định về việc công bố danh mục TTHC giải quyết của Thanh tra tỉnh các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Binh
Văn bản pháp quy Quyết định quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-giai-quyet-to-cao-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-thanh-tra-chinh-phu-Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
Văn bản điều hành Quyết định ve-viec-cu-cong-chuc-du-thi-nang-ngach-tu-ttv-len-ttvc-Về việc cử công chức dự thi nâng ngạch từ TTV lên TTVC
Văn bản điều hành Kế hoạch ke-hoach-dao-tao-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-nghiep-vu-quan-ly-nha-nuoc-va-nghiep-vu-thanh-tra-danh-cho-thanh-tra-vien-thanh-tra-vien-chinh-nganh-thanh-tra-nam-dinh-giai-doan-2019-2020-Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ thanh tra dành cho Thanh tra viên, Thanh tra viên chính ngành Thanh tra Nam Định (giai đoạn 2019-2020)
Văn bản pháp quy Nghị định quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thanh-tra-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra
Luật thanh tra
Văn bản pháp quy Khác luat-thanh-tra-Luật thanh tra
Văn bản pháp quy Quyết định ve-viec-ban-hanh-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-thanh-tra-Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
Văn bản pháp quy Quyết định ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-doan-thanh-tra-Ban hành quy chế hoạt động của đoàn thanh tra
Văn bản pháp quy Quyết định quyet-dinh-cua-tong-thanh-tra-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-trong-nganh-thanh-tra-Quyết định cua tổng thanh tra chính phủ ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra
Văn bản điều hành Khác thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Văn bản điều hành Khác vv-huong-dan-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-V/v hướng dẫn vị trí việc làm và biên chế công chức
Văn bản điều hành Quyết định cong-bo-ket-qua-he-thong-hoa-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-hoi-dong-nhan-dan-uy-ban-nhan-dan-tinh-ninh-binh-ban-hanh-ky-2019-2023-Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành kỳ 2019-2023
Văn bản điều hành Khác thong-bao-gio-lam-viec-mua-dong-Thông báo giờ làm việc mùa đông
Văn bản điều hành Khác quyet-dinh-vv-cong-bo-cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-quy-iii-va-9-thang-dau-nam-2023-QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý III và 9 tháng đầu năm 2023
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-712023nd-cp-ngay-2092023-cua-chinh-phu-V/v thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ
Văn bản điều hành Khác ban-hanh-quy-dinh-cap-nhat-khai-thac-va-quan-ly-co-so-du-lieu-chuyen-nganh-noi-vu-Ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sỏ’ dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
Văn bản điều hành Khác vv-thuc-hien-quyet-dinh-so-1121qd-ttg-ngay-2592023-cua-thu-tuong-chinh-phu-V/v thực hiện Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-cong-dien-so-825cd-ttg-ngay-1592023-cua-thu-tuong-chinh-phu-V/v triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản điều hành Khác danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-cua-cac-co-quan-nganh-doc-dong-tren-dia-ban-tinh-DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Văn bản điều hành Khác danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-dich-vu-cung-cap-thong-tin-truc-tuyen-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Văn bản điều hành Khác vv-ra-soat-de-xuat-danh-muc-dvc-truc-tuyen-toan-trinh-dvc-truc-tuyen-mot-phan-V/v rà soát, đề xuất danh mục DVC trực tuyến toàn trình, DVC trực tuyến một phần
Văn bản điều hành Khác vv-ra-soat-de-xuat-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-V/v rà soát, đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến
Văn bản điều hành Khác phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-ve-thu-hut-trong-dung-nhan-tai-den-nam-2023-tam-nhin-den-nam-2050-Phê duyệt chiến lược Quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-072023tt-btttt-ngay-3062023-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2023/TT-BTTTT ngày 30/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản điều hành Công văn thong-bao-dau-gia-tai-san-Thông báo đấu giá tài sản
Văn bản điều hành Khác vv-pho-cap-bo-nhan-dien-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-1010-V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
Văn bản điều hành Khác quyet-dinh-ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-xe-o-to-toyota-altis-05-cho-ngoi-bien-kiem-soat-35a-1549-Quyết định Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá Xe ô tô Toyota Altis, 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát: 35A-1549
Văn bản điều hành Khác thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-xe-o-to-35a-1549-Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô 35A-1549
Văn bản điều hành Khác vv-tuyen-truyen-ky-niem-120-nam-ngay-sinh-dong-chi-nguyen-phong-sac-V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc
Văn bản điều hành Khác vv-trien-khai-cuoc-thi-truc-tuyen-toan-quoc-tim-hieu-luat-canh-sat-bien-viet-nam--V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
Văn bản mới ban hành
Xem thêm
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
278277

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 32

Hôm qua: 135