Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”

Thứ tư, 30/03/2022

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

“Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”

 

Năm 2022, căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-TTr ngày 25/3/2022 về thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình.

          Theo đó, năm 2022, Thanh tra tỉnh Ninh Bình thực hiện Chủ đề công tác năm với mục tiêu tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về kỷ cương, trách nhiệm trong tham mưu thực thi nhiệm vụ; nâng cao tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước hạn chế, chấm dứt tình trạng phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với người dân và doanh nghiệp. Thể hiện quyết tâm của toàn cơ quan xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kỷ cương, trác nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành cũng như cơ quan; góp phần nâng mức xếp hạng các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh.

           Triển khai thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính". Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tập trung nghiên cứu, học tập và thực hiện những nội dung trọng tâm sau:

            Về thực hiện kỷ cương hành chính

          Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường  kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành thanh tra….

           Cán bộ, công chức có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm 5 điều kỷ luật của ngành. Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật nhà nước, sử dụng trang phục, nếp sống văn hóa, văn minh công sở và các quy định Đảng viên không được làm...). Không để cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ.

          Về trách nhiệm

          Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức và người lao động Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

           Nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác, chỉ đạo các Đoàn thanh tra hoạt động tuân thủ theo qui định của pháp luật, Qui chế hoạt động của Đoàn thanh tra và Qui chế giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ.

          Mỗi cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh đem hết khả năng công sức để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ. Không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời. Tự giác nhận khuyết điểm, sai sót xảy ra trong giải quyết công việc do lỗi của bản thân. Kịp thời khắc phục những hậu quả, sai sót; không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi của mình cho người khác.

           Về đẩy mạnh cải cách hành chính

          Trên cơ sở mục tiêu Chương trình cải cách hành chính nhà nước của tỉnh và điều kiện thực tế của đơn vị, Thanh tra tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Trong đó lưu ý đến các mục tiêu: Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan; chỉ số hài lòng của người dân; tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử; hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; công khai tiến độ, kết quả giải quyết công việc; việc thực hiện các quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính …

          Các mục tiêu chính trong kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan trong thời gian tới gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách quản lý, sử dụng tài chính công; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; tăng cường chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

          Công tác chỉ đạo, điều hành

          Triển khai kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan để tổ chức thực hiện.

          Giao Văn phòng Thanh tra tỉnh phối hợp với các phòng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, tổng hợp định kỳ báo cáo kết quả. Trên cơ sở kết quả thực hiện, tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để có những biện pháp chấn chỉnh, tăng cường chức năng quản lý nhà nước của đơn vị nhằm ổn định hệ thống chính trị của địa phương và đảm bảo sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết công việc.

         Yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Xem chi tiết: https://thanhtra.ninhbinh.gov.vn/van-ban/van-ban-dieu-hanh/ke-hoach-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2022-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ky-cuong-trach-nhiem-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-82.html

 

Hùng Cường (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

 

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
65918

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 279

Hôm qua: 93